Organisationskonsult Kajsa Widén                                                                                            


                                Värdegrundsarbete i praktiken - människan, metoden och målet.

Värdegrundsarbete i praktiken och den metod vi ska använda innebär följande:
Vi fokuserar på att medvetandegöra och undersöka hur det kan vara i stället för hur det ser ut idag.
Hur människor/medarbetare skulle märka av att värdegrunden verkligen existerar och hur den kan komma att ta sig uttryck. Metoden som används banar väg för nya sätt att se på organisationens värdegrundsarbete och innebär att medarbetarna aktivt involveras i att levandegöra värdegrunden.
Vi aktiverar människor att ta ansvar och vår utgångspunkt är konkreta steg och handlingar mot ett givet, uppsatt mål.
Det är inte brister vi ska analysera utan
styrkor och resurser till gagn för ett hållbart och långsiktigt värdegrundsarbete.

Stegvis tar vi oss alltså närmare ett målfokuserat värdegrundsarbete.
Det sker genom en enkel handlingsplan med delmål i små steg och med en tidsangiven färdriktning.
Dessa steg tar sig uttryck i handlingar och vi diskuterar frågeställningar som:
- Vad kan konkret göras för att skapa ett hållbart värdegrundarbete? Vad ingår in en handingsplan? Hur ser nästa steg ut?

Kajsa Widéns metod innebär att arbeta lösningsinriktat, vilket är ett annat tillvägagångssätt än att arbeta probleminriktat. Fördelen med att arbeta lösningsinriktat är att det inger hopp, förväntningar och visar att en förändring är möjlig.
Metoden fokuserar på att göra mer av det som är bra. Vi bekräftar styrkor och framgångar, det vill säga vi ökar människors vilja till att bidra i värdegrundsarbetet.
Företaget Kajsa Widén ger dig metoder och lär dig hur du gör!

                  

Kontakta Kajsa för ytterligare information:
widenkajsa@gmail.com


Copyright Kajsa Widen 2015.

facebook: www.facebook.com/kajsa.widen